رهنمودهای خدمات پرداخت در اتحادیه اروپا با همکاری تسکا منتشر شد.