مجمع عمومی سالیانه تسکا روز شنبه 23 مرداد برگزار شد.

خبرها و رویدادهای تسکا