مرکز نوآوری تسکا، راهکارهای هوشمند برای صنایع هوشمند