مجمع عمومی سالیانه 1400 تسکا برگزار شد. تداوم توسعه و رشد تسکا