توضیحات

تسکا، ارائه راهکارهای Disaster Recovery

طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای Disaster Recovery

سازمان‌ها با توجه به افزایش سرعت رشد داده‌ها و بودجه IT و نیروی کاری باید ابزارهای ذخیره‌سازی مناسب انتخاب کنند به همین دلیل صرفاً دید محصول محور بر اساس برندها، سازمان‌ها را با آسیب‌های عدم تطبیق دستگاه انتخابی با نوع نیاز سازمان و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها بر اساس میزان حجم و کارآیی روبرو می‌سازد که موجب هزینه‌های چندین برابر برای سازمان‌ها خواهد شد چرا که با گذشت زمان دستگاهای کار گذاشته نیاز آنها را رفع نمی‌کند و مجبورند تجهیزات جایگزین تهیه نمایند.

سازمان‌ها با توجه به افزایش سرعت رشد داده‌ها و بودجه IT و نیروی کاری باید ابزارهای ذخیره‌سازی مناسب انتخاب کنند به همین دلیل صرفاً دید محصول محور بر اساس برندها، سازمان‌ها را با آسیب‌های عدم تطبیق دستگاه انتخابی با نوع نیاز سازمان و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها بر اساس میزان حجم و کارآیی روبرو می‌سازد که موجب هزینه‌های چندین برابر برای سازمان‌ها خواهد شد چرا که با گذشت زمان دستگاهای کار گذاشته نیاز آنها را رفع نمی‌کند و مجبورند تجهیزات جایگزین تهیه نمایند.

اجرای مراکزداده Active-Active
پیاده‌سازی راه‌کارهای Replication در بستر ذخیره‌سازی Sync-A sync
پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه بازیابی سایت در بستر مجازی SRM