تسکا در ۵ رشته رتبه 1 را به خود اختصاص داد.

خبرها و رویدادهای تسکا