دریافت پروانه افتا و گسترش فعالیت در حوزه امن‌سازی و مقاوم‌سازی